Научные статьи об исследованиях амаранта

Научные статьи об исследованиях амаранта

Ученые Украины внесли большой вклад как в выведение новых высокоурожайных сортов амаранта, так и в исследование их лечебных свойств. Ниже приведены научные статьи, посвященные результатам медицинских исследований продуктов амаранта, и прежде всего амарантового масла. Все материалы взяты из открытых источников Интернета.

 

1. Амарант хвостатий цінна харчова і лікарська рослина / І.П.Козярін, Г.М.Ліпкан // Фітотерапія. - 2009. - №3. - С.60-63.

В огляді висвітлені питання застосування амаранту як харчової та лікарської рослини. Представлені історичні дані використання амаранту в різних країнах світу.


2. Патогенетичне обгрунтування застосування олії амаранту в клінічній практиці / Є.Х.Заремба, В.С.Заремба, О.В.Заремба-Федчишин, О.В.Заремба // Проблеми екологічної та медичної генетики і клінічної імунології. - 2010. - Вип.4. - С.19-32.

 


3. Вплив масла амаранту на корисну мікрофлору людини / О.О.Килименчук, Г.Й.Євдокимова та ін. // Зернові продукти і комбікорми. - 2014. - №3. - С.15-18.

В статті наведено результати впливу масла амаранту та харчових волокон на ріст лактобацил in Vitro. Встановлено оптимальні співвідношення масла амаранту та харчових волокон, які позитивно впливають на корисну мікрофлору організму людини. Як тест-культуру було обрано Lactobacillus plantarum – одну із основних симбіотич- них молочнокислих бактерій кишківника дорослої людини. Засівну культуру вносили у поживне середовище, яке імі- тувало умови шлунково-кишкового тракту людини. Після термостатування протягом певного часу з усіх досліджу- ваних пробірок з маслом амаранту та харчовими волокнами і контрольних, відбирали по одному міллілітру і робили ряд десятикратних розведень. З останніх розведень усіх зразків проби вносили під капустяний агар. Після дводобо- вого культивування підраховували кількість утворених, характерних для лактобацил колоній. Вивчали морфологічні та деякі біохімічні ознаки, в результаті чого було доказано, що вирощені лактобацили перебували у стані тургору, не модифікували, мали характерні для L.plantarum ознаки. Встановлено, що лактобацили у досліджуваних зразках з маслом амаранту та харчовими волокнами значно прискорювали свій ріст порівняно із зразками, де були тільки хар- чові волокна. Приріст клітин під впливом масла амаранту досягав від 60 до 83 відсотків. В результаті проведених досліджень встановлено, що масло амаранту, як і харчові волокна впливає на колоні- зацію L.plantarum у кишківнику людини, а визначені оптимальні співвідношення масла амаранту і харчових волокон дають максимальний приріст необхідних організму лактобацил.


4. Вплив олії амаранту на стан системи L-аргінін / NO-синтази / NO в товстій кишці при виразковому коліті / Н.Б.Панасюк, О.Я.Скляров // Медична хімія. - 2011. - Т.13, №4. - С.117-119.

 


5. Динаміка показників ліпідного спектру крові у хворих на АГ ІІ стадії при застосуванні антигіпертензивної терапії в поєднанні з олією амаранту / Є.Х.Заремба, М.С.Була, О.В.Заремба, О.В.Заремба-Федчишин // Фітотерапія. - 2014. - №3. - С.43-46.

В статье представлены результаты исследования липидного спектра крови у больных артериальной гипертензией (АГ) при использовании лечебного средства тонорма в комбинации с маслом амаранта. До лече- ния у больных с АГ П-й стадии установлено изменения, характерные для активации атерогенеза: достоверное повышение уровня ОХС, ХС ЛПНП и ТГ, снижение содержания ХС ЛПВП, достоверное повышение КА. При динамимческом наблюдении на 14-й день лечения обнаружены достоверные изменения показателей липидного спектра крови только у больных 1-й группы, которые получали лечебное средство тонорму в комбинации с маслом амаранта, у пациентов 2-й группы, которые при- нимали тонорму без масла амаранта, на 14-й день лечения достоверно изменился только уровень КА, остальные показатели были недостовер- ными. На 30-й день лечения у больных, которые принимали тонорму в ком- бинации с маслом амаранта, снижение уровня ОХС составило, сравни- тельно с показателями до лечения, 34,2 % (p < 0,001), ХС ЛПНП – 25,8 % (p < 0,01), TГ – 32,8 % (p < 0,001). Коэффициент атерогенности снизился в 3 раза (p < 0,001). Повышение уровня антиатерогенного ХС ЛПВП со- ставило 34,3 % (p < 0,001), что в сочетании с выраженным снижение коэффициента атерогенноти (в 3 раза) является доказательством атеро- генного действия тонормы в комплексе с маслом амаранта. На 30-й день применения лечебного средства тонорма без масла амаранта снижение уровня ОХС составило 30,2 % (p < 0,01), ХС ЛПНП – 23,8 % (p < 0,01), ТГ – 31,6 % (p < 0,01), однако после комплексного лечения (тонорма + масло амаранты) статистические показатели (p < 0,01 - < 0,001) превысили уровень показателeй (p < 0,05 - < 0,01) после применения тонормы без масла амаранта.


6. Застосування олії амаранту у кардіологічній практиці / Є.Х.Заремба, О.В.Заремба-Федчишин, О.В.Заремба, Н.Р.Федчишин, І.М.Фостяк // Фітотерапія. - 2010. - №1. - С.15-18.

В статье обобщены данные литературы и собственный опыт авторов, касающиеся медицинской реабилитации после перенесенного гриппа с применением средств народной и нетрадиционной медицины, прежде всего фитотерапии и апитерапии. Показана эффективность средств народной и нетрадиционной медицины в медицинской реабилитации после перенесенного гриппа.


7. Откроем двери амаранту / В.А.Берсенев // Новости медицины и фармации. - 2015. - №14 (552). - С.28.

 


 

Ниже перечислю материалы, с которыми мне не удалось ознакомиться лично. Если вы располагаете другими полезными материалами, вышлите их, пожалуйста, на [email protected] для размещения в этом разделе.

 


1. Застосування амаранту в медичній практиці. Навчальний посібник. / Заремба Є.Х., Заремба В.С., Заремба-Федчишин О.В., Заремба О.В., Федчишин Н.Р. // Львівський національний медичний університет. – 2012. – 179с.

 

2. Енциклопедія „Сімейна медицина” у 5-ти томах. Том 3. Хірургічні хвороби. Ортопедія і травматологія. Неврологія і нейрохірургія. Нетрадиційні методи лікування. / Біляєва О.О., Заремба Є.Х., Зіменковський А.Б. та ін. За редакцією засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. В.Г.Передерія; акад. АНВО України, д-ра мед. наук, проф. Є.Х.Заремби. – Київ. – 2010. – 703с.


3. Енциклопедія „Сімейна медицина” у 5-ти томах. Том 4. Онкологія. Акушерство та гінекологія. Сексопатологія. Проктологія. Туберкульоз. / Білинський Б.Т., Влох І.Й., Заремба В.С. та ін. За редакцією засл. діяча науки і техніки України, д-ра мед. наук, проф. В.Г.Передерія; акад. АНВО України, д-ра мед.наук, проф. Є.Х.Заремби. – Київ „Здоров‘я”. – 2011. – 711 с.


4. Динаміка показників ліпідного спектра крові у хворих на АГ II стадії при застосуванні антигіпертензивної терапії в поєднанні з олією амаранту / Є.Х.Заремба, М.С.Була, О.В.Заремба, О.В.Заремба-Федчишин // Фітотерапія. - 2014. - №3. - С.43-46. - укp.

Наведено результати дослідження ліпідного спектра крові у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) за використання лікувального засобу тонорми в комбінації з маслом амаранту. До лікування у хворих з АГ ІІ стадії встановлено зміни, характерні для активації атерогенезу: достовірне підвищення рівня ЗХС, ХС ЛПНЩ і ТГ, зниження вмісту ХС ЛПВЩ, достовірне підвищення КА. За динамічного спостереження на 14-ий день лікування виявлено достовірні зміни показників ліпідного спектра крові тільки у хворих 1-ої групи, які отримували тонорму в комбінації з маслом амаранту, у пацієнтів 2-ої групи, які отримували тонорму без масла амаранту; на 14-ий день лікування достовірно змінився тільки рівень КА, інші показники були недостовірними. На 30-ий день лікування у хворих, які приймали тонорму в комбінації з маслом амаранту, зниження рівня ЗХС складало, у порівнянні з показниками до лікування, 34,2 % (р < 0,001), ХС ЛПНЩ - 25,8 % (р < 0 , 01), ТГ - 32,8 % (р < 0,001). Коефіцієнт атерогенності знизився втричі (р < 0,001). Підвищення рівня антиатерогенного ХС ЛПВЩ склало 34,3 % (р < 0,001), що в поєднанні з вираженим зниженням коефіцієнта атерогенності (втричі) є доказом атерогенного дії тонорму в комплексі з маслом амаранту. На 30-ий день застосування тонорми без масла амаранту зниження рівня ЗХС складало 30,25 (р < 0,01), ХС ЛПНГ - 23,85 (р < 0,01), ТГ- 31,6 % (р < 0,01), однак після комплексного лікування (тонорма + масло амаранту) статистичні показники (р < 0,01 - < 0,001) перевищили рівень показників (р < 0,05 - < 0,01) після застосування тонорми без масла амаранту.


5. Вплив олії амаранту на перекисне окиснення ліпідів та антиоксидантний захист у хворих на стенокардію / О.В.Заремба-Федчишин, О.В.Заремба, Н.Р.Федчишин, М.С.Була, О.О.Капустинський // Фітотерапія. - 2007. - №4. - С.17-22. - укp.

Досліджено процеси перекисного окиснення ліпідів та стану системи антиоксидантного захисту з застосуванням комплексу терапевтичних заходів з використанням олії амаранту для лікування хворих на стабільну стенокардію (СТ) ІІ - ІІІ ФК. Проведено порівняльний аналіз показників ПОЛ та АОЗ організму у хворих на СС ІІ - ІІІ ФК в залежності від тяжкості захворювання. Доведено, що лікування хворих на СС ІІ - ІІІ ФК з застосуванням олії амаранту ефективніше, ніж загальноприйнята терапія. Комплексне лікування швидше усуває клінічні прояви хвороби, зокрема, больовий та астено-вегетативний синдроми, зменшує кількість ангінозних нападів, підвищує толерантність до фізичного навантаження, що дозволяє зменшити добову дозу медикаментозних препаратів.


6. Варіабельність серцевого ритму та окисно-відновний метаболізм у хворих на стабільну стенокардію, поєднану з гормональним дисбалансом, і методи їх корекції : Автореф. дисертації канд. мед. наук: 14.01.11 / О.В.Заремба-Федчишин; Івано-Франків. держ. мед. ун-т. - Івано-Франківськ, 2006. - 20c. - укp.

Проведено обстеження 122-х хворих осіб зі стабільною стенокардією (СС). Вивчено показники гормонального гомеостазу, варіабельності серцевого ритму, окисно-відновного метаболізму, а також терапевтичної ефективності інтервального гіпоксичного тренування та вживання олії амаранту за даної патології. Виявлено, що за СС II-III функціонального класу наявне підвищення глюкокортикоїдної активності кори наднирників за андрогенного дефіциту. Показано, що для даної патології характерні підвищення тонусу симпатичної ланки вегетативної нервової системи та зниження активності парасимпатичної регуляції серцевого ритму, активація процесів перекисного окиснення ліпідів за зниженої активності ферментів антиоксидантного захисту. Виявлено дефіцит T-системи імунітету та патологічні зміни вмісту IgA та IgG, активацію процесів зсідання крові та пригнічення фібринолізу. Показано позитивний вплив комплексної терапії, що сприяє зменшенню нападів стенокардії, підвищенню толерантності до фізичного навантаження й обумовлює зниження дози лікарських препаратів.